Jak fungují obce

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecních volbách na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva dle následujícího klíče:

Počet obyvatelPočet členů
do 5005 až 15
500 - 3 0007 až 15
3 000 - 10 00011 až 25
10 000 - 50 00015 až 35
50 000 - 150 00025 až 45
nad 150 00035 až 55


Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.