Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 6 ze dne 21. 3. 2023
Detaily zasedání

 
  
1/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje za ověřovatele zápisu Moniku Bayerovou a Davida Čiháka.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
2/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program jednání zastupitelstva:
 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Program jednání zastupitelstva
 4. Zprávy z obce
 5. Představení návrhů dopravní úpravy Na Návsi
 6. Informace o provedené změně rozpočtu, rozpočtové opatření č. 01/2023 na příjmové stránce
 7. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 02/2023
 8. Žádosti o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2282/15
 9. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - ulice Luční
 10. Podpora Linky bezpečí
 11. Poskytnutí dotace spolku TJ Sokol Hrusice
 12. Souhlas se zápisem do kroniky obce Hrusice
 13. Odměna kronikáři
 14. Diskuse
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
3/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření, změnu rozpočtu č. 02/2023, které je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
4/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zřízením věcného břemene na poz. parc. č. 2297/1 v k. ú. Hrusice pro uložení kNN a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6603333/1 za jednorázovou náhradu 4.500 Kč.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
5/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Hrusice na podporu provozu ve výši 5 000 Kč společnosti Linka bezpečí, IČO: 61383198.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
6/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice, dotaci spolku Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z. s., ve výši 200 tis. Kč.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
7/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí  v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí, se zápisem kronikáře do kroniky obce Hrusice za rok 2022.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
8/6Z/2023
Zastupitelstvo obce Hrusice stanovuje odměnu kronikáři ve výši 7.000 Kč/rok.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

JUDr. Monika Bayerová Ph.D.
David Čihák
Mgr. Dana Härtingová
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Mgr. Petr Sklenář
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad